(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Politici de protecție a mediului

Legislaţia şi normativele de mediu

Direcţiile principale ale politicii ecologice a Republicii Moldova sunt formulate în peste 30 de legi şi 12 documente strategice adoptate, 18 convenţii internaţionale ratificate, decizii şi hotărâri guvrnamentale şi altele.

Documentele menţionate au permis stabilirea următoarelor obiective strategice:

 • crearea cadrului legal şi instituţional nou, în corespundere cu cerinţele economiei de piaţă;
 • integrarea strategiilor ecologice cu cele economice;
 • optimizarea managementului ecologic;
 • stabilirea problemelor ecologice prioritare şi focalizarea resurselor financiare la rezolvarea lor.

Documentele care formează baza normativă în domeniul protecţiei mediului sunt eterogene: se folosesc încă normative şi standarde vechi până la independenţa tării, noi naţionale şi internaţionale şi europene.

Continuă lucrările de aproximare a bazei legislative şi normativ-metodice naţionale la cerinţele directivelor de mediu a UE.

Finanţarea

In protecţia mediului din an în an creşte, însă este în general foarte slabă. În anul 2001 cheltuielile pentru protecţia mediului au constituit 112,5 mln.lei, sau 0,5% din Produsul Intern Brut.

 

În ultimii ani în Republica Moldova se implementează o serie de proiecte ecologice. Ele contribuie la rezolvarea problemelor complexe de protecţie a mediului şi la educaţia ecologică a populaţiei.

În anii 2002-2003 au continuat activităţile în cadrul mai multor proiecte cu finanţare străină. Principalele din ele vizează următoarele domenii: diminuarea volumului emisiilor cu substanţe poluante în aerul atmosferic; dezvoltarea sistemului de monitoring a resurselor acvatice; conservarea biodiversităţii şi dezvoltarea cadrului naţional de biosecuritate; dezvoltarea tehnologiilor mai pure; diminuarea influientei Poluanţilor Organici Persistenţi (POPs); elaborarea Planurilor locale de acţiuni de mediu; participarea publicului la luarea deciziilor; altele.

Itinerar turistic pe fluvial Nistru

Organizarea protecţiei mediului.

În activităţi de protecţie a mediului participă autorităţile publice centrale şi locale, organizaţii de stat şi obşteşti, grupe de cetăţeni şi persoane particulare. La nivel de stat activităţile de protecţie a mediului, conform Legii protecţia mediului, se efectuiază de organele centrale de stat prin coordonarea generală a Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale. La protecţia mediului contribuie în mod efectiv Centrul Regional de Mediu (REC-Moldova), Banca Mondială, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi altele.

Monitoringul ecologic integrat. În Republica Moldova există un sistem de monitoring ecologic integrat (SMEI), care funcţionează în majoritatea sa sub patronajul Ministerului Ecologiei şi Resurse Naturale. O parte din activităţi de monitoring ecologic se efectează în cadru altor ministere cu subdiviziunile sale.

Activitatea Organizaţiilor neguvernamentale

În Republica Moldova la antrenarea societăţii civile în protecţia mediului participă următoarele grupe şi componente de bază ale acesteia:

 • ONG-urile, în special cele de mediu;
 • Instituţiile de învăţământ superior, colegiile, şcolile, gimnaziile şi liceele;
 • Profesioniştii în domeniul mediului, inclusiv, ecologi şi biologi, chimişti, arhitecţi peisagişti şi alţii, specialişti care realizează planificarea teritoriului, utilizarea resurselor naturale;
 • Proprietarii de terenuri;
 • Grupurile etnice şi religioase;
 • Sindicatele şi alte organizaţii de muncitori;
 • Locuitorii comunităţii;
 • Mass-media.

 

Parteneri permanenţi al ONG-urilor de mediu sunt: Autoritatea Centrală de Mediu - Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale cu subdiviziunile sale centrale şi din teritoriu, precum şi REC-Moldova.