(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Posturi vacante curente
 

Anunț !

09-11-2018, 14:11

Anunț !

 

Primăria orașului Sîngerei anunță concurs pentru ocuparea funcției de specialist în domeniul reglementării regimului funciar.

 

Scopul: Realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare pe teritoriul gestionat.

Sarcinile de bază :

1. Completarea Registrului cadastral al deţinătorilor de terenuri;

2. Organizarea şi efectuarea lucrărilor pentru reglementarea proprietăţii funciare pe teritoriul primăriei;

3. Pregătirea, înregistrarea şi eliberarea documentelor deţinătorilor de terenuri;

4. Participarea la operaţiunile legate de privatizare, vînzare a bunurilor imobile;

5. Prezentarea informaţiei din agricultură și raportului funciar,

6. Executarea controlului de stat în domeniul folosirii şi protecţiei pămîntului.

Condiţiile de participare la concurs :

·Deţinerea  cetăţeniei RepubliciiMoldova;

·Posedarea limbii de stat;

·Capacitate deplină de exerciţiu;

·Studiile  medii speciale sau superioare în domeniu .

 ·Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă ;

·Abilităţi de utilizare a computerului și a programelor în domeniu.

Documentele ce urmează a fi prezentate :

-Copia buletinului de identitate ;

-Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau de specializare, dacă sunt;

-Copia carnetului de muncă, după caz;

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs : 15 zile calendaristice de la data plasării anunţului pe pagina electronică a primăriei - primariasingerei.md  (Pînă pe data de 23 noiembrie 2018).

Telefon: 026223406

Adresa poştalăPrimăria orașului Sîngerei , str.Independenței,124, MD-6201.

e-mail : primaria.singerei@mail.ru

persoana de contact : secretarul comisiei de concurs – Baciu Lucia .

Bibliografia concursului:

·Constituţia Republicii Moldova;

·Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

·Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

·Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

·Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

·Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

·Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetizarea proprietăţii publice.

·Acte normative în domeniul de specialitate:

-Codul Funciar (nr.828-XII din 05.12.1991);

-Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare - cumpărare a pământului (nr.1308-XIII din 25.07.1997);

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.136 din 10.02.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere”;

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1428 din 16.12.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente”.

-Legea cu privire la arenda în agricultură nr.198 din 15.05.2003;

-Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998;

-Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354 din 28.10.2004;

-Instrucţiunea cu privire la modul de elaborare şi actualizare a planurilor cadastrale şi geometrice nr.140 din 06.08.2012;

-Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.

 


Încarcă CV