(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Achiziții publice

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

04-06-2017, 13:53

Statut Ofertă expirată

 

  ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție repetată a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri

[Formatul documentului nu va fi modificat]

 

 

 1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria or.Sîngerei_________________
 2. IDNO:              1007601002223                                                              ________
 3. Tip procedură achiziție:  Cererea ofertelor  de preţuri____________________
 4. Obiectul achiziției:  Microbus________________________________________
 5. Cod CPV: 34114400-3

 

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Microbus anul fabricării 2007-2010,  21 locuri, capacitatea motorului pînă la 3000 cm3, culoarea albă,  combustibil - motorină____________________________________________

                            [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Primăriei or.Sîngerei_________

       [denumirea autorităţii contractante]

 

(în continuare – Cumpărător) este alocată suma necesară din: Bugetul local______.

                                                                         [sursa banilor publici]

      

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

 

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate

Unitatea de măsură

Canti-tatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

 

1

34114400-3

Microbus

Buc.

1

Anul fabricării 2007-2010, 21 locuri, capacitatea motorului pînă la 3000cm2,  cutia de viteze – mecanică, volanul – stînga.

 

 

 1. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale:  20 zile  de la data încheierii contractului                         _____________________________
 1. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

 

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

Da/nu

1.

Certificat de înregistrare a întreprinderii

Copie emisă de Camera Înregistrării de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului

 

da

2.

Certificat de atribuire a contului bancar

Copie eliberată de banca deţinătoare de cont

 

da

53.

Oferta de preţ

Confirmată prin semnătura şi ştampila participantului

 

da

4.

Paşaportul tehnic a microbusului

Copia semnată şi ştampilată de participant

 

da

5.

Ultima revizie tehnică

Copia semnată şi ştampilată de participant

 

da

 

 1. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
 1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria or.Sîngerei        _
 2. Adresa: or.Sîngerei, str.Independenţei, 124
 3. Tel: 0 (262) 2 64 91
 4. Fax:  0 (262) 2 24 80
 5. E-mail: primaria.singerei@mail.ru
 6. Numele şi funcţia persoanei responsabile: Popescu Oleg, specialist

 

 1. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:
 • pînă la:  11:00
 • pe:  21.06.2017
 • pe adresa: or.Sîngerei, str.Independenţei, 124,  

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

 

 1. Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau prețul cel mai scăzut].- cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic

 

 1. Termenul de valabilitate a ofertelor: [număr de zile] -  30 zile

 

 1.  Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se cere” ] nu se cere

 

 1. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

 

 1. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei:   204618  lei

 

Conducătorul grupului de lucru: 

Primarul or.Sîngerei__________________________Gheorghe Braşovschi    

 

L.Ș.