(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Autorizația de desființare

Pentru a obține autorizația de desființare, este nevoie să depuneți o cerere în acest sens utilizînd modelul de mai jos, sau varianta electronică a cererii ce poate fi descărcată la finele acestei pagini. 

 

Înregistrată nr. _________

din _____/________ 2014_

 

Primăria orașului Sîngerei

C E R E R E

pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare .

Subsemnatul  _______________________________________________tel _(_____________________)

cu domiciliul ( sediul ) în  _________________cod poştal  _____ str._________________ nr. _____ap ____

solicit eliberarea  Autorizaţiei de desfiinţare  în conformitate  Legea privind autorizarea executării  lucrărilor 

de construcţie nr. 163 in 09.07.2010  pentru terenul şi construcţiile situate în :

cod poştal __6201__ or. ___Sîngerei __ str. ____________________________ nr. _______  ap _______

nr. fişei cadastrale _____________________________

în vederea executării lucrărilor  de  : _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________

în valoare de  : _________________________lei

proiectul lucrărilor nr. _________________________________________________________________

elaborat de : _________________________________________________________________________

cu sediul în :  _____________________________ str. _______________________________ nr. ______

verificarea proiectului conform prevederilor legale  a fost efectuată de :

1.______________________________________      2._______________________________________

3.______________________________________       4._______________________________________

 

Durata exeutării lucrărilor este de  ___________________________  luni 

 

anexez la prezenta cerere

1. Dovada titlului asupra terenului  ( copie legalizată ) ____________________________________________________________________________________

2. Certificatul de urbanism nr. ______   din _______________  eliberat  primăria _or. Sîngerei __  ( copie)

3. Proiectul lucrărilor de construcţie  în două exemplare,  compus din :_____________________________

_______________________________________________________________________________________

4. Avize şi studii  : _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 

Declar pe proprie răspundere , că datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte şi mă oblig să le respect conform  Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie  şi documentaţiei aferente vizate spre neschimbare .

Data : ______/________/_2014__                      ______________________/___________________

                                                                         ( numele, prenumele )             ( semnătura) 

 

Achitată taxa locală , chitanţa de plată nr. _______ din ____________ 2014__   ( se anexează )

Notă : Mărimea plăţii se stabileşte de către personalul de specialitate autorizat conform tarifelor stabilite .