(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Noutățile primăriei

COMISIA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

COMISIA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

18-05-2020, 07:07

COMISIA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Hotărîre nr. 11 din 15 mai 2020. În conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat sănătății publice și Hotărîrea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind declararea stării de urgență în sănătate publică, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile publice locale,

toate persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica

Moldova, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova, vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control și combatere a infecției COVID–19:

1.1. asigurarea respectării distanței sociale între persoane de minim 1 (unu)

metru, cu excepția în care prin prevederi speciale se stabilește respectarea unei

distanțe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor

în transportul public;

1.2. respectarea regulilor de igienă a mîinilor;

1.3. respectarea regulilor de igienă respiratorie;

1.4. persoanele cărora li se stabilește regimul de autoizolare asigură

respectarea regimului respectiv sub proprie răspundere;

1.5. respectarea măsurilor impuse de autorități de către persoanele fizice și

juridice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină;

1.6. monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate;

1.7. purtarea măștilor în transportul public, spațiile comerciale și spații

publice închise, în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/fizică. Masca trebuie să acopere atît gura, cît și nasul.

2. Se stabilesc instituțiilor medico–sanitare publice și prestatorilor de

servicii de sănătate de drept privat, sub responsabilitatea personală a managerilor,

următoarele măsuri de control și combatere a infecției COVID–19:

2.1. Realizarea strictă a managementului calității serviciilor prestate,

inclusiv a măsurilor de control a infecției COVID-19 în conformitate cu actele

normative în vigoare;

2.2. Organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor și însoțitorilor în cadrul

instituției/prestatorului;

2.3. Efectuarea triajului COVID–19 al pacientului;

2.4. Organizarea și efectuarea triajului zilnic al personalulu

2.5. Asigurarea personalului angajat cu echipament de protecție conform

riscului de expunere;

2.6. Monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecție;

2.7. Asigurarea instituției cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena

mîinilor și organizarea măsurilor de curățare și dezinfecție;

2.8. Organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile

de prevenire, control și combatere a infecției cu COVID–19;

2.9. Reevaluarea modului și a volumului de activitate a personalului angajat,

pentru facilitarea organizării lucrului de la distanță (în baza evaluării condițiilor de

activitate a instituției/prestatorului, grupurilor de risc și a condițiilor familiale a

angajatului: comorbidități, vîrsta, copii minori, persoane la îngrijire etc.);

2.10. Organizarea activității și amenajării locului de muncă cu respectarea

măsurilor de prevenire conform Ghidului practic „Măsuri cheie pentru prevenirea

infecției COVID-19 la locul de muncă”, aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii  Protecției Sociale.

3. Persoanele fizice și persoanele juridice, care efectuează activități de

transport feroviar și rutier de persoane în trafic urban/raional/interraional vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control a infecției COVID – 19:

3.1. Asigurarea protecției personalului care efectuează cursele de transport,

prin: (i) echipament de protecție (măști, mănuși); (ii) dezinfectanți (pentru mîini și

suprafețe); (iii) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru

(termometria, starea sănătății).

3.2. Ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport,

inclusiv cu restricționarea circulației în conformitate cu Hotărîrile Comisiilor

extraordinare de sănătate publică;

3.3. Automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de

muncă, cu informarea angajatorului;

3.4. Limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic

raional și interraional– proporțional numărului de scaune disponibile in mijlocul de

transport, iar pentru transportul rutier în trafic urban în limita a 60% din capacitatea de îmbarcare;

3.5. Purtarea obligatorie a măștilor de protecție pentru pasageri;

3.6. Respectarea măsurilor de curățare a suprafețelor după fiecare tură/cursă

efectuată la stația terminus.

4. Suplimentar prevederilor punctului 1, unitățile comerciale cu amănuntul

vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri:

4.1. Distanța socială de minim 1 (unu) metru și acces fluidizat în interior;

4.2. Triajul zilnic la începutul turei de lucru a angajaților;

4.3. Monitorizarea stării de sănătate a angajaților pe durata programului de

muncă;

4.4. Asigurarea personalului cu echipamente de protecție;

4.5. Asigurarea cu dezinfectante pentru mîini la intrare;

4.6. Accesul vizitatorilor cu măști în spațiu închis;

4.7. Prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor, coșurilor,

cărucioarelor etc. și asigurarea regimului de curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi;

4.8. Aerisirea frecventă a spațiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea

permanentă.

5. Suplimentar prevederilor punctului 1, persoanele fizice și juridice care

efectuează lucrări agricole, vor asigura respectarea următoarelor măsuri:

5.1. Distanța socială de minim 1 (unu) metru în timpul

deplasării/transportării și la efectuarea lucrărilor;

5.2. Condiții de alimentație separată a lucrătorilor antrenați în lucrări;

5.3. Asigurarea cu dezinfectante pentru mîini;

5.4. Obligativitatea purtării măștilor în sere și alte spații închise;

5.5. Monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor antrenați.

6. Instituțiile medico-sanitare publice vor asigura acordarea asistenței

medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID19, indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (asigurate/neasigurate).

7. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 aflarea în locurile publice

(păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane, cu posibilitatea

de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică.

Respectarea distanței sociale/fizice de 1 (unu) metru rămîne a fi obligatorie, indifferent de numărul de persoane prezente în locurile publice.

8. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 aflarea persoanelor în vîrstă

de peste 63 (șaizeci și trei) ani, în afara domiciliului și în spațiile publice fără

necesitate stringentă, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în

funcție de situația epidemiologică.

9. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 aflarea persoanelor pe terenuri

de joacă, terenuri sportive, zone de agrement, cu posibilitatea de prelungire a

termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică.

10. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 părăsirea teritoriului

Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare la domiciliu.

11. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 organizarea şi desfășurarea

tuturor activităților/competițiilor cu caracter cultural–sportiv, precum și alte

măsuri/evenimente în spații/clădiri închise.

12. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 intrarea pe teritoriul Republicii

Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor cu următoarele excepții:

12.1. membri de familie ai cetățenilor RM;

12.2. persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un

document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;

12.3. persoane care se deplasează în interes p

12.3. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză,

permis de ședere sau un alt document echivalent;

12.4. membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în

Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum şi membrii

familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

12.5. pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției

consulare.

13. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în

Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate.

14. Conducătorii auto și personalul de deservire a mijloacelor de transport,

care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor și brigăzile

garniturilor de tren, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorii  sau stare febrilă, nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate.

15. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 activitatea unităților de

agrement, recreere, sălilor de sport, centrelor sportive, bazinelor de înot, sălilor de

fitness, teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, muzeelor și a altor unități

pentru antrenament și recreere.

16. Se suspendă, pînă la data de 30 iunie 2020, procesul educaţional în cadrul

instituţiilor de învăţămînt general, profesional şi universitar (pentru instituțiile

publice și private), cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică.

17. Se menține pînă la 31 mai 2020 sistarea activității piețelor comerciale

din or. Chișinău și Bălți.

18. Se menține pînă la 31 mai 2020 sistarea activității centrelor comerciale

la nivel național, cu asigurarea funcționării în regim normal a unităților de

comercializare a produselor alimentare și a produselor farmaceutice, amplasate în

incinta acestora.

19. Se menține pînă la 30 iunie 2020 suspendarea curselor aeriene regulate

de pasageri, charterelor aeriene regulate de pasageri, rutelor feroviare internaționale de transport de pasageri, transportului rutier de persoane în trafic internațional prin servicii regulate, regulate speciale, ocazionale și în regim taxi, cu relansarea treptată în funcție de situația epidemiologică (i), reciprocitate privind regimul comunicării

prin curse aeriene regulate cu statele corespondente (ii), restricțiile privind accesul

cetățenilor străini în Republica Moldova (iii), regimul de autoizolare a persoanelor ce intră sau tranzitează teritoriul Republicii Moldova (iv), restricțiile privind accesul cetățenilor Republicii Moldova în statele corespondente.

20. Se admite:

20.1. comercializarea produselor la pachet și în regim catering prin unitățile

de alimentație publică și prin unitățile ce comercializează produse de patiserie,

panificație și alte produse alimentare cu vînzare la geam, exceptînd alte tipuri de

20.2. comercializarea produselor alimentare la pachet prin unitățile de

alimentație publică din cadrul unităților de comercializare a produselor petroliere, cu excluderea posibilității de consumare a acestora în incinta/teritoriul unității.

21. Comerțul ambulant, se va desfășura în baza autorizaţiei de amplasare

emise de autoritatea publică locală, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor

pentru reducerea răspîndirii infecției COVID-19, cu amplasarea punctului de comerț la o distanță de 3 metri unul de celălalt.

22. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu

participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de

sănătate publică și cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidență epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu), cu excepția spațiilor care sunt în adiacentul instituțiilor publice, de învățămînt, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție.

23. Întrunirile cu caracter religios (oficierea serviciilor divine sau altor

manifestări tradiţionale religioase) se vor desfășura strict în aer liber (curțile

bisericilor, mănăstirilor, altor culte religioase), cu respectarea obligatorie a distanței sociale de minim 2 metri și cu purtarea obligatorie de către toți participanții a măștilor de protecție.

24. Instituțiile medico–sanitare publice și prestatorii de servicii de sănătate

de drept privat, vor asigura reluarea graduală a activităților consultativ-diagnostice și de tratament programate în condiții de ambulator și a examenelor medicale cu scop profilactic în condiții de ambulator, cu programarea prealabilă a pacienților, în baza documentelor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu respectarea

24.1. Se relansează următoarele activități medicale de ambulator, începînd cu

data de 16 mai 2020: activități de imunizare; asistența medicală stomatologică

programată; activitatea Comisiilor medicale de examinare a conducătorilor de

vehicul; activitatea Comisiilor de examinare pentru angajare la muncă în țară și peste hotarele republicii, activitatea Comisiilor medico-militare pentru examinarea

medicală a recruților, Comisiilor de examinare medicală la angajare în muncă;

Comisiilor de examinare medicală la angajare în muncă; Comisiilor de examinare

medicală pentru port-armă, Comisiilor de examinare medicală de trimitere pentru

expertizare și prelungire a gradului de dizabilitate etc., conform cerințelor actelor

normative în vigoare. Prestarea serviciilor se va efectua, cu programare prealabilă, cu respectarea strictă a măsurilor de control și prevenire COVID-19, în dependență de evaluarea riscului epidemiologic pentru fiecare categorie de personal.

24.2. Se relansează următoarele activități medicale din cadrul spitalelor,

începînd cu data de 16 mai 2020, în condiții de staționar: serviciile de chirurgie de o zi; intervențiile chirugicale planificate pacienților cu risc anestezic conform scorului ASA (American Society of Anesthesiology), în conformitate cu prevederile rotocolului clinic standardizat în anestezie aprobat prin ordinul nr.861/ 2013; serviciile de reabilitare precoce a pacienților după AVC, infarct miocardic,

traumatisme.

25. Se relansează serviciile de coafură (aranjare şi tuns), cu respectarea

strictă a măsurilor de control și prevenire COVID-19:

25.1. Organizarea prestării serviciilor doar prin programare prealabilă;

25.2. Triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru

(termometria, starea sănătății);

25.3. Instalarea la intrare, în locuri vizibile și accesibile, a dozatoarelor cu

dezinfectant pentru prelucrarea mîinilor;

25.4. Amplasarea locurilor de muncă cu respectarea strictă a distanței între ele

de cel puțin 2 (doi) metri;

25.5. Asigurarea angajaților cu echipamente de protecție individuală – halat

de lucru, mască, mănuși;

25.6. Aerisirea și curățarea încăperilor la un interval de cel mult 2 (două) ore;

25.7. Prelucrarea cu soluții dezinfectante pe bază de alcool a locului de muncă

după fiecare client și a suprafețelor (mînere, întrerupătoare, mese, scaune, etc.);

25.8. Termometria obligatorie la intrarea în frizerie a clienților;

25.9. Purtarea obligatorie a măștilor de către clienți.

26. Se relansează procesul de antrenament de către sportivii, membri ai

lotului național, în grupuri mici, ce nu depășesc 7 persoane, organizate strict în aer

liber cu respectarea tuturor normelor pentru prevenirea și răspîndirea infecției

COVID – 19.

27. Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorități administrative centrale

subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competență

(autoritățile administrative din subordine, inclusiv serviciile publice desconcentrate

și cele aflate în subordine, precum și instituțiile publice, întreprinderile de stat și

societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public în care ministerul,

Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator) vor organiza, desfășurarea activității în regim special de lucru, de la 7:30 pînă la 16:00 și pauza de masă de la 12.00 pînă la 12:30, cu revizuire ulterioară, în funcție de situația epidemiologică.

28. Se recomandă conducătorilor entităților publice să organizeze, în funcție

de specificul activității și de necesități:

28.1. atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea

funcționalității entității, activitatea căruia necesită prezența obligatorie la serviciu;

28.2. organizarea muncii la domiciliu pentru personalul, activitatea căruia nu

necesită prezența obligatorie la locul de muncă, dar poate fi asigurată la distanță.

29. Directorul Serviciului Vamal va stabili, prin act administrativ intern,

pentru unele posturi vamale la frontiera Republicii Moldova regimul de muncă în

schimburi, cu o durată mai mare de 12 ore, cu respectarea duratei întreruperii în

muncă între schimburi.

30. Se menține suspendarea pînă la data de 30 iunie 2020 a activităților la

clasă din cadrul entităților prestatoare de servicii educaționale

Se admite desfășurarea componentei teoretice din cadrul programelor de studiu în

regim online (indiferent de forma la care a fost autorizat pentru funcționare

provizorie/acreditat programul) iar pentru componenta practică se admit doar orele

individuale care vor respecta următoarele norme de igienă și sanitație: dezinfecția

suprafețelor și utilajelor/instrumentelor, aerisirea spațiilor, purtarea măștilor,

păstrarea distanței dintre participanți (cel puțin 1 m), organizarea monitorizării și

triajului zilnic a personalului implicat precum și asigurarea acestuia cu echipamente de protecție, dezinfectanți.

31. Se sistează circulația transportului public din mun. Chișinău și mun.

Bălți în zilele de 16-17 mai 2020 și 23-24 mai 2020.

32. Regimul de carantină în localități se va stabili in baza Instrucţiunii

privind instituirea regimului de carantină în localități, conform anexei.

33. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărîre

constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la

răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

34. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe

pagina oficială a Guvernului.

 

Președinte al Comisiei,

Prim-ministru Ion CHICU

 

Vicepreședinte al Comisiei,

ministru al sănătății, muncii

și protecției sociale Viorica DUMBRĂVEANU

 

Secretar al Comisiei Nicolae FURTUNĂ