(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Ședințe anterioare

  • Data: 23-02-2018
  • Ora: 14.00
  • Locația: str. Independenței 124, et. 4, Sala de ședințe

                            ORDINEA  DE  ZI


                             Cu  privire  la  convocarea ședinței ordinare a consiliului orășenesc Sîngerei


  A  convoca  ședința  ordirnară  a consiliului orășenesc  Sîngerei  pe  data  de
28.02.2018, la  ora  14.00,  în  sala de ședințe a primăriei etajul 4 .

     Cu privire la executarea bugetului primăriei or. Sîngerei pentru anul 2017. Raportor: Brașovschi Gheorghe-  primar, coraportor: Rodica Cojocaru, contabil șef.
     Cu privire la   modificarca  Deciziei  nr.8/2  din  22.12.2017,,Cu  privire  la  aprobarea
bugetului Primăriei orașului  Sîngerei  în  a  doua  lectură.  Raportor: Rodica
Cojocaru, contabil-sef  .
     Cu  privire  la  acordarea  ajutorului  material  unic. Raporlor:  Cojocaru  Rodica,
contabil-șef.

    Cu  privire la  aprobarea  Regulamentului  privind  acordarea  premiului anual
persoanelor  care  dețin funcțiile,  funcționarilor publici și din cadrul aparatului primăriei și alocarea mijloacelor financiare pentru achitarea premiului anual. Raportor: Cojocaru Rodica., contabil - șef. 


   Cu  privire la prograrnul  de  măsurări  în  cadrul  bilinarului  ecologic. Raportor:
 Maria Condorache,  viceprimar.
    Cu privire Ia  abrogarea unor  decizii  Consiliului  orășenesc  Sîngerei.
Raportor:  Galina  Afanasiev, jurist.
    Modificarea și complectarea    Deciziei Consiliului  orășenesc  nr.8/11, din 22.12,2017 „Cu privire la darea în locațiune a terenului aferent„ Raportor: Galina Afanasiev, jurist

      Cu  privire  la  transmiterea  în  proprietate  privată  a lotului  de  pămînt de  pe lîngă
casă.  Raportor:  Vasile  Ciobanu, specialist.
    Cu  privire  ra  vînzarea-cumpărarea lotului  de  teren  aferent
garajuIui.  Raporlor:  Vasile  Ciobanu,  specialist.
   Cu privire  Ia  privatizarea  unor  loturi  pomicole.  Raportor:  Vasile Ciobanu,
specialist.
   Cu privire  la  vinzarea-cumpărarea prin  licitație  „cu  strigare"  a  bunurilor
imobile.  Raportor: Vasile Ciobanu,  specialist
  Cu  privire la  delimitarea terenurilor  proprietate  publică. Raportor:  Vasile
Ciobanu.  specialist.
   Aprobarea  planurilor  cadastrale și  înregistrarea lor.  Raportor:Vasile  Ciobanu, specialist.

  Cu  privire la  formarea și înregistrarea  bunului  imobil  Ia  Serviciul  Cadastral 
  teritorial  Sîngerei. Raportor:Vasile Ciobanu.

  Cu  privire la  formarea  bunurui  imobil  prin  separare. Raporlor: Vasile Ciobanu, specialist 
  Cu  privire la  vinzurea-curnpararea surplusului de teren. Raportor: Vasile Cucoș, arhitect-șef. 
  Cu privire  la  modificarea deciziei  nr.7/2 dn 05.12.2012  și nr.9/17  din
  21.12.2015  privind  atribuirea  loturilor de teren  pentru  construcția  caselor  de
  locuit.    Raportor: Vasile Cucoș, arhitect-șef .

  Cu privire  la  aprobarea  politicii de securitate  privind  protețiaea datelor  cu
  caracter  personal  la  preluarea  acestora  în  cadrul  sistemelor  informaționale   gestionate  de primăria orașului  Sîngerei. Raoprtor: Lucia Baciu, secretarul consiliului.    

 Cu privire la  ridicarea  mandatului de consilier local. Raportor Lucia Baciu, secretarul consiliului. 
 Cu Privire   la  aprobarea  programului de acvtivitate  a Consiliului  orășenesc Sîngerei  pe trirneslrul  Il  al anului  2018.  Raportor: Lucia  Baciu,secretarul consiliului.

 

 

Orarul comisiilor de specialitate

  1. Comisia pentru domeniile buget si finate (presedintele T. Mocanu) 26.02.2018,  orele 10.00

  2. Comisia pentru domeniile economie, constructii (presedintele V. Roca) 27.02.2018,  orele 13.30

  3. Comisia pentru domeniile ecologie si amenajarea teritoriului (presedintele V. Tabarcea) 26.02.2018 ,  orele 10.00

  4. Comisia pentru domeniile sociale (presedintele L. Hajevschi) 27.02.2018,  orele 16.00