(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Noutățile primăriei

ANUNȚ!

ANUNȚ!

11-09-2020, 13:21

ANUNȚ!

Primăria orașului Sîngerei  anunță concurs privind  ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale „Piaţa Comercială Sîngerei”.

Cerinţe faţă de candidat

Candidatul la funcţia de administrator  al Întreprinderii Municipale „Piaţa Comercială Sîngerei” va întruni următoarele cerinţe:

1)  deţine cetăţenia R.Moldova şi domiciliul stabilit în R.Moldova;

2)  cunoaşte limba de stat scris şi vorbit;

3)  deţine studii superioare  sau medii special  în unul din domeniile: economic, juridic;

4)  are experienţă de a conduce (abilităţi manageriale);

5)  nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

6)  nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie.

Atribuţii

1. Administratorul reprezintă organul executiv și acţionează în problemele ce ţin de competenţa sa pe baza principiului de conducere unipersonală;

2. Administratorul asigură executarea deciziilor Fondatorului în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și Statutul  Întreprinderii;

3. Administratorul conduce activitatea curentă a Întreprinderii Municipale „Piaţa  Comercială Sîngerei”, gestionează şi asigură funcţionarea eficientă a întreprinderii.

Remunerare

Administratorul Întreprinderii Municipale „Piaţa Comercială” Sîngerei  va fi remunerat  în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului R.Moldova nr.743 din 11.06.2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară”. 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

a) scrisoarea de motivare;

 b) curriculum vitae (CV);

 c) copia buletinului de identitate;

 d) copia diplomei de studii;

 e) cazierul judiciar;

  f)copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare/specialitate.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data în care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Termenul limită la care poate fi depus Dosarul de concurs este:

30.09.2020, ora 16-00

 

Locul depunerii dosarului şi desfăşurării concursului:

Depunerea Dosarului de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la sediul Primăriei  orașului Sîngerei,  biroul secretarului  Consiliului orășenesc, et.II.

Telefon de contact: 0262- 2-34-06; 067111352

e-mail: primaria.singerei@mail.ru

Adresa poştală: MD -6201, or.Sîngerei, str. Independenţei, nr.124.

 

Bibliografia concursului:                                                                                        -

Constituţia Republicii Moldova ;

- Legea nr.246/2017, cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală;

-  Hotărîrea  Guvernului R.Moldova nr.484 din 18.10.2019, pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală;

- Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.743 din 11.06.2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară

- Legea nr.133-XVI din 17.06.2016  cu privire la declararea averii şi intereselor personale;                                                                                                                              - -Legea nr.436-XVI  din  28 .12.2006 privind  administraţia  publică  locală;                      

 -Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;                                      

- Legea nr.231din  23.09.2010  cu privire la comerţul interior;

- Legea nr.1163 din 24.04.1997, Codul Fiscal al R.M (Titlul VI - Taxe locale);

- Legea nr.105-XV din 13.03.2003, privind protecţia consumatorilor;

- Legea nr.93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător;

- Hotărîrea Guvernului nr.517 din 18.09.1996 cu privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant şi a Regulilor de comerţ în pieţele din R.Moldova;

- Hotărîrea Guvernului nr.931 din 08.12.2011 cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul.

 Concursul pentru ocuparea funcţiei de administrator al Întreprinderii Muncipale „Piaţa Comercială Sîngerei”,  va fi desfăşurat în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei respective.