(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Ședințele consiliului

Conform dispoziției primarului nr. 28 din 23.04.2018, pe data de 26 aprilie curent orerle 8 30

Conform dispoziției primarului nr. 28 din 23.04.2018, pe data de 26 aprilie curent orerle 8 30

24-04-2018, 06:03

                   Conform dispoziției primarului nr. 28 din 23.04.2018, pe data de 26 aprilie curent orerle 8 30 . În la în sala de ședințe a primăriei Va, avea loc ședința extraordinară a consiliului orășenesc cu următoarea ordine de zi:   Cu privire la încetarea mandatului dnei Condorachi Maria din funcția de viceprimar al orașului Sîngerei.

Conform dispoziției primarului nr. 23 din 26.03.2018

Conform dispoziției primarului nr. 23 din 26.03.2018

28-03-2018, 11:44

Conform dispoziției primarului nr. 23 din 26.03.2018 la 29 martie curent, va avea loc, Ședința extraordinară a consiliului orășenesc Sîngerei cu următoarea, Ordine de zi: 1. Cu privire la aprobarea și înaintarea propunerii de subproiect în cadrul Programului ,,Infrastructura socială și eficiență energetică”', finanstat de către KfW, implimentat de FISM. 2. Privinrl modificarea Deciziei nr. 8/2 din 22.12.2017 ,,Cu privire la aprobarea bugetului primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2018 în a doua lectură. 3. Cu privire la transmiterea în comodat a unui teren. Comisia  pentru domeniile buget și finanțe (președinte – T. Mocanu) 28.03.2018 orele – 1400 Comisia  pentru domeniile construcții (președinte- V. Roșca )28.03.2018 orele - 1500

Primarul or. Sîngerei Gheorghe Brașovschi convoacă ședința Consiliului orășenesc Sîngerei la 28.02.2018

Primarul or. Sîngerei Gheorghe Brașovschi convoacă ședința Consiliului orășenesc Sîngerei la 28.02.2018

23-02-2018, 20:04

                            ORDINEA  DE  ZI                              Cu  privire  la  convocarea ședinței ordinare a consiliului orășenesc Sîngerei   A  convoca  ședința  ordirnară  a consiliului orășenesc  Sîngerei  pe  data  de 28.02.2018, la  ora  14.00,  în  sala de ședințe a primăriei etajul 4 .      Cu privire la executarea bugetului primăriei or. Sîngerei pentru anul 2017. Raportor: Brașovschi Gheorghe-  primar, coraportor: Rodica Cojocaru, contabil șef.      Cu privire la   modificarca  Deciziei  nr.8/2  din  22.12.2017,,Cu  privire  la  aprobarea bugetului Primăriei orașului  Sîngerei  în  a  doua  lectură.  Raportor: Rodica Cojocaru, contabil-sef  .      Cu  privire  la  acordarea  ajutorului  material  unic. Raporlor:  Cojocaru  Rodica, contabil-șef.     Cu  privire la  aprobarea  Regulamentului  privind  acordarea  premiului anual persoanelor  care  dețin funcțiile,  funcționarilor publici și din cadrul aparatului primăriei și alocarea mijloacelor financiare pentru achitarea premiului anual. Raportor: Cojocaru Rodica., contabil - șef.     Cu  privire la prograrnul  de  măsurări  în  cadrul  bilinarului  ecologic. Raportor:  Maria Condorache,  viceprimar.     Cu privire Ia  abrogarea unor  decizii  Consiliului  orășenesc  Sîngerei. Raportor:  Galina  Afanasiev, jurist.     Modificarea și complectarea    Deciziei Consiliului  orășenesc  nr.8/11, din 22.12,2017 „Cu privire la darea în locațiune a terenului aferent„ Raportor: Galina Afanasiev, jurist       Cu  privire  la  transmiterea  în  proprietate  privată  a lotului  de  pămînt de  pe lîngă casă.  Raportor:  Vasile  Ciobanu, specialist.     Cu  privire  ra  vînzarea-cumpărarea lotului  de  teren  aferent garajuIui.  Raporlor:  Vasile  Ciobanu,  specialist.    Cu privire  Ia  privatizarea  unor  loturi  pomicole.  Raportor:  Vasile Ciobanu, specialist.    Cu privire  la  vinzarea-cumpărarea prin  licitație  „cu  strigare"  a  bunurilor imobile.  Raportor: Vasile Ciobanu,  specialist   Cu  privire la  delimitarea terenurilor  proprietate  publică. Raportor:  Vasile Ciobanu.  specialist.    Aprobarea  planurilor  cadastrale și  înregistrarea lor.  Raportor:Vasile  Ciobanu, specialist.   Cu  privire la  formarea și înregistrarea  bunului  imobil  Ia  Serviciul  Cadastral    teritorial  Sîngerei. Raportor:Vasile Ciobanu.   Cu  privire la  formarea  bunurui  imobil  prin  separare. Raporlor: Vasile Ciobanu, specialist    Cu  privire la  vinzurea-curnpararea surplusului de teren. Raportor: Vasile Cucoș, arhitect-șef.    Cu privire  la  modificarea deciziei  nr.7/2 dn 05.12.2012  și nr.9/17  din   21.12.2015  privind  atribuirea  loturilor de teren  pentru  construcția  caselor  de   locuit.    Raportor: Vasile Cucoș, arhitect-șef .   Cu privire  la  aprobarea  politicii de securitate  privind  protețiaea datelor  cu   caracter  personal  la  preluarea  acestora  în  cadrul  sistemelor  informaționale   gestionate  de primăria orașului  Sîngerei. Raoprtor: Lucia Baciu, secretarul consiliului.      Cu privire la  ridicarea  mandatului de consilier local. Raportor Lucia Baciu, secretarul consiliului.   Cu Privire   la  aprobarea  programului de acvtivitate  a Consiliului  orășenesc Sîngerei  pe trirneslrul  Il  al anului  2018.  Raportor: Lucia  Baciu,secretarul consiliului.     Orarul comisiilor de specialitate Comisia pentru domeniile buget si finate (presedintele T. Mocanu) 26.02.2018,  orele 10.00 Comisia pentru domeniile economie, constructii (presedintele V. Roca) 27.02.2018,  orele 13.30 Comisia pentru domeniile ecologie si amenajarea teritoriului (presedintele V. Tabarcea) 26.02.2018 ,  orele 10.00 Comisia pentru domeniile sociale (presedintele L. Hajevschi) 27.02.2018,  orele 16.00

Convocarea Sedintei Ordinare a Consiliului Local Singerei din data de 22.12.17

Convocarea Sedintei Ordinare a Consiliului Local Singerei din data de 22.12.17

18-12-2017, 11:44

    ORDINEA DE ZI :   1. Cu privire  la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2018 în prima lectură. Raportor: Cojocaru Rodica, contabil-șef      2. Cu privire la  aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2018 în a doua lectură. Raportor: Cojocaru Rodica, contabil-șef 3.Privind modificarea Deciziei nr.7/2 din 21.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului primăriei pentru anul  2017, în a doua lectură. Raportor:Cojocaru   Rodica     4. Cu privire la acordarea ajutorului material unic Raportor: Cojocaru Rodica,contabil-șef    5. Cu privire la preluarea gratuită la balanţa Primăriei a  reţelelor de canalizare cu transmiterea ulterioară în gestiunea ÎM DP „Apă-Canal”. Raportor: Cojocaru Rodica, contabil-șef         6. Cu privire la majorarea costului clădirilor instituțiilor de învățămînt.                         Raportor: Cojocaru Rodica, contabil-șef   7.  Cu privire la iniţierea lucrărilor cadastrale pentru formarea şi înregistrarea       bunurilor imobile la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei. Raportor:Ciobanu Vasile, specialist pentru reglementarea regimului funciar.        8. Cu privire la privatizarea unor loturi pomicole. Raportor:Ciobanu Vasile, specialist pentru reglementarea regimului funciar. Cu privire la aprobarea Cdastrului funciar conform situației la 01.01.2018. Raportor:Ciobanu Vasile, specialist pentru reglementarea regimului funciar. 10.  Cu privire la actualizarea denumirii străzilor din orașul Sîngerei.  Raportor:Cucoș Vasile, arfitect-șef. 11.Cu privire la darea în locațiune a terenului aferent. Raportor:Afanasiev Galina,jurist. 12.Cu privire la efectuarea tăierilor de îngrijire în fîșiile forestiere.         Raportor: Ciobanu Vasile, specialist pentru reglementarea regimului funciar.    13.Cu privire la executarea deciziilor consilului orășenesc adoptate în trimestrul II și III în anul 2017.Raportor: Brașovschi Gheorghe,primar. 14.Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului orășenesc Sîngerei pentru trimestrul I al anului 2018.        Raportor:Baciu Lucia, secretarul consiliului orășenesc . 15.Cu privire la permisiunea deschiderii căii de acces în gospodăria din str.Independenței,64, cet.Soroceanu Anatolie.Raportor: Cucoș Vasile, arhitect-șef. 16. Cu privire la vînzarea-cumpărarea lotului de teren aferent garajului.Raportor: Ciobanu Vasile, specialist pentru reglementarea regimului funciar.                                                                                                  Orarul comisiilor de specialitate   Comisia pentru domeniile buget si finante ( presedinte T. Mocanu) 21.12.2017 orele 08:15 Comisia pentru domeniile economie, constructii (presedinte V. Rosca) 21.12.2017 , orele 10:00 Comisia pentru domeniile ecologie si amenajarea teritoriului ( presedinte V. Tabarcea) 21.12.2017, orele 13:30 Comisia pentru domeniile sociale ( presedinte L. Hajevschi) 21.12.2017, orele 16:00  

Sedinta Extraordinara a Consiliului Local din 24.11.1017

Sedinta Extraordinara a Consiliului Local din 24.11.1017

24-11-2017, 11:50

  ORDINEA DE ZI   1.Privind modificarea Deciziei nr.7 /2 din 21.12.2016 ,,Cu privire la aprobarea bugetului primariei pentru anul 2017 ,in a doua lectura,,. Raportor: Rodica Cojocaru,contabil -sef. 2. Cu privire la acordarea ajutorului material unic. Raportor:Cojocaru Rodica, contabil-sef. 3.Cu privire la aprobarea rezultatelor licitatiei .. cu strigare~· din 21.11.2017. Raportor: Afanasiev Galina, jurist.

Odinea de zi a Sedintei Extraordinare a Consiliului Local Sinngerei din 24.11.17

22-11-2017, 11:59

  La data de 24 noiembrie 2017 va fi convocata Sedinta Extraordinara a Consiliului Local Singerei cu urmatoare ordine de zi:

Convocarea sedintei ordinare a Consiliului orasenesc Singerei

11-10-2017, 12:00

    La data de 17 octobrie 2017 va avea loc Sedinta ordinara a Consiliului orasenesc Ordinea de zi :  

Convocarea şedinţei extraordinare a consiliului orăşenesc Sîngerei

Convocarea şedinţei extraordinare a consiliului orăşenesc Sîngerei

16-08-2017, 06:16

  ORDINEA DE ZI :       1.Privind modificarea Deciziei nr.7/2 din 21.12.2016 „Cu privire la aprobarea   bugetului primăriei pentru anul 2017, în a doua lectură”. Raportor: Cojocaru Rodica , contabil-șef  2.  Cu privire la acordarea ajutorului material unic. Raportor: Cojocaru Rodica, contabil-șef 3. Cu privire la privatizarea unor loturi pomicole.              Raportor: Ciobanu Vasile, specialist                 4. Cu privire la expunerea la licitaţie ,,cu strigare,, a bunurilor imobile .                Raportor: Ciobanu Vasile, specialist 5. Cu privire la atribuirea surplusului de teren pentru construcţia anexei      la  apartament .                                    Raportor: Ciobanu Vasile, specialist                6.  Cu privire la amplasarea unei gherete comerciale provizorii. Raportor: Ciobanu Vasile, specialist Cu privire la actualizarea şi înregistrarea bunurilor imobile la ÎS,,Cadastru,,   filiala Sîngerei Raportor: Ciobanu Vasile, specialist Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare   a activității de  comerț în teritoriul primăriei orașului Sîngerei Raportor: Staci Natalia, specialist  Anunţuri, informaţii .

Sedinta Consiliului Orasenesc

 Sedinta Consiliului Orasenesc

03-07-2017, 06:07

                      Ședința Consiliului Orășenesc          05.07.2017 , orele 14.00       Comisiile consultative de specialitate :     04.07.2017     orele 09.00          buget și finanțe (președinte -T.Mocanu)     04.07.2017     orele 16.00          socială ( președinte –L. Hajevschi )     04.07.2017    orele 11.00           ecologie ( președinte – V.Tabarcea )     04.07.2017     orele 14.00          economie ( președinte – V.Roșca )  

Sedinta Ordinara a Consiliului Local Singerei

30-06-2017, 11:32

  Ordinea de Zi a Sedintei Consiliului Local Singerei din 05.07.2017   Se convoca şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de 05.07.2017, la ora  14.00,  în sala de şedinţe  a  primăriei (et.4), cu ordinea de zi:   Cu privire la activitatea Sectorului de Poliție nr.1Sîngerei al IP Sîngerei (dl.N.Frecăuțanu)privind activitatea desfășurată pentru prima jumătate a anului 2017 . Raportor: Frecăuțanu Nicolae, șeful Sectorului de Poliție al IP Sîngerei    Cu privire la realizarea programului de acțiuni în cadrul bilunarului   ecologic. Raportor: Condorachi Maria, viceprimar    Privind modificarea Deciziei nr.7/2 din 21.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului primăriei pentru anul 2017,în a doua lectură”.Raportor: Andriuță Eleonora , contabil-șef   Cu privire la acordarea ajutorului material unic. Raportor:Andriuță Eleonora, contabil-șef   Cu privire la aprobarea hotarelor și suprafeței terenului gestionat de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (nr.cadastral 74015210148) amplasat în or.Sîngerei,str.Gh.Asachi,33.Raportor: Ciobanu Vasile ,specialist  Cu privire la inițierea lucrărilor cadastrale pentru formarea și înregistrarea bunurilor imobile la ÎS„Cadastru” filiala Sîngerei. Raportor: Ciobanu Vasile,specialist  Cu privire la inițierea lucrărilor cadastrale pentru înregistrarea bunurilor imobile la ÎS„Cadastru” filiala Sîngerei. Raportor: Ciobanu Vasile Cu privire la privatizarea unui lot pomicol de către cet.Gramă Iulian. Raportor: Ciobanu Vasile,specialist Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale „Piața Comercială” Sîngerei în anul 2016.Raportor: Aurel Popa,directorul ÎM „Piața Comercială” Sîngerei Cu privire la modificarea deciziei nr./23 din 24.02.2017„Cu privire la acceptul schimbării terenurilor”. Raportor: Ciobanu Vasile,specialist Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației „cu strigare din 08.06.2017. Raportor: Afanasiev Galina,jurist Cu privire la sesizarea Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr.1304/OT-491 din 18.04.2017.Raportor:Baciu Lucia ,secretarul consiliului Cu privire inițierea procedurii de privatizare a locuinței de către cet.Morari Victor.Raportor:Cucoș Vasile , arhitect-șef Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului orășenesc Sîngerei pentru trimestrul III al anului 2017. Raportor:Baciu Lucia, secretarul consiliului Informații , anunțuri.   Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în seama dnei L.Baciu, secretarul consiuliului orăşenesc.   Cu respect,   Primarul orașului Sângerei                                                                                  Gheorghe Brașovschi  

Ordinea de zi a Sedintei Consiliului Local al or. Singerei din data de 28.04.2017

26-04-2017, 05:39

                                              Ordinea de zi   1. Cu privire la corelarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2017.                       Raportor: Andriuță Eleonora, contabil-șef.   2. Cu privire la modificarea bugetului Primăriei pentru anul 2017.                       Raportor:  Andriuță Eleonora, contabil-șef   3. Cu privire la rectificarea bugetului Primăriei pentru anul 2017.                       Raportor:  Andriuță Eleonora.   4. Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru finațarea activităților dedicate Zilei Orașului ( 6 mai ).                       Raportor: Andriuță Eleonora, contabil-șef.   5. Cu privire la acordarea ajutorului financiar unic.                       Raportor:  Andriuță Eleonora, contabil-șef   6. Cu privire la conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al orașului Sîngerei.                       Raportor: Brașovschi Gheorghe, primar   7. Cu privire la înscrierea în Cartea de Onoare al orașului Sîngerei.                       Raportor:  Brasovschi Gheorghe, primar   8. Cu privire la privatizarea unui lot pomicol de către cet. Baziuc Lidia.                       Raportor:  Ciobanu Vasile, specialist   9. Cu privire la privatizarea unui lot pomicol de către cet. Belciug Lucia.                       Raportor: Ciobanu Vasile, specialist   10. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente obiectelor private.                       Raportor: Ciobanu Vasile, specialist   11. Cu privire la formarea și înregistrarea bunurilor immobile la ÎS ,,Cadastru”        filiala Sîngerei și elaborarea planurilor cadastrale geometrice.                       Raportor:  Ciobanu Vasile, specialist   12. Cu privire la inițierea procedurii de privatizare a apartamentului de către       cet. Duminică Ecaterina.                       Raportor:  Ciobanu Vasile, specialist   13. Cu privire la inițierea procedurii de privatizare a apartamentului       de către cet. Goraș Silvia.                        Raportor:  Ciobanu Vasile, specialist   14. Cu privire la aprobarea listei familiilor socialmente vulnerabile, care vor        beneficia de suport material.                         Raportor: Condorachi Maria, viceprimar   15. Cu privire la examinarea cererii SRL ,,Ianis Magic Grup”                         Raportor: Condorachi Maria, viceprimar.    Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației cu strigare din 31.03.2017                    Raportor G. Afanasiev, jurist   Raportor  Baciu Lucia   - secretara consiliului local.

Şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Singerei din 30 decembrie 2016.

Şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Singerei din 30 decembrie 2016.

30-12-2016, 08:31

CONVOCARE Pentru ziua de vineri,  30 decembrie 2016, ora 08:30 se convoacă în şedinţă extraordinară  Consiliul orăşenesc Singerei. Locul desfăşurării şedinţei – sala de şedinţe a primăriei oraşului.  ORDINEA DE ZI: 1.     Cu privire la corelarea bugetului primăriei oraşului Singerei pentru anul 2017         Primarul or. Singerei        Gheorghe Brasovschi

Pagina