(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Ședințele consiliului

Ședința extraordinară a consiliului din 22.05.2020

Ședința extraordinară  a consiliului din 22.05.2020

18-05-2020, 08:44

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL SÎNGEREI PRIMARUL ORAŞULUI SÎNGEREI   DISPOZIŢIA   nr. 50 18.05.2020                                                                                                                or.Sângerei   Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a consiliului orăşenesc Sîngerei.   În temeiul Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.16 și art.32,  în legătură cu problemele stringente apărute în cadrul primăriei cum ar fi:corelarea bugetului, permisiunea elaborării proiectului de execuție  pentru extragerea rocilor sedimentare neconsolidate(argilă), alocarea terenului în vederea efectuării lucrărilor de reabilitare a învelișurilor de ierburi și altele,   DISPUN:   A convoca şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de 22.05.2020, la ora14.00,în sala de şedinţeaprimăriei (et.1), cu ordinea de zi: Cu privire la  atribuirea unui mandat de consilier  și operarea modificărilor în Comisiile consultative de specialitate. Raportor: Lucia Baciu, secretarul Consiliului orășenesc. Privind modificarea Deciziei nr.1/2 din 28 .02.2020,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură”. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la confirmarea alocării surselor financiare din bugetul local în perioada stării de urgență. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la transmiterea din proprietatea Primăriei or. Sîngerei în gestiune economică ÎMDPGCL Sîngerei a utilajului tehnic. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la completarea Anexei nr.13 din Decizia Consiliului orășenesc Sîngerei nr.1/2 din 28.02.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură”. Cu privire la  casarea plantaţiei perene. Raportor: Ion Borș, specialist. Cu privire la alocarea terenului în vederea efectuării lucrărilor de reabilitare a învelișurilor de ierburi. Raportor: Ion Borș, specialist. Cu privire la permisiunea elaborării proiectului de execuțiepentru extragerea rocilor sedimentare neconsolidate(argilă) de către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru reabilitarea drumului național R6 Chișinău-Orhei-Bălți. Raportor: Ion Borș, specialist. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietatepublică și înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP„Agenția Servicii Publice”. Raportor: Ion Borș, specialist. Cu privire la inițierea procedurii de formare prin separare a bunului imobil cu număr cadastral7401519.144 cu suprafața totală de 0,0695 ha. Raportor: Ion Borș, specialist.  Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în seama dnei L.Baciu, secretarul consiuliului orăşenesc.     Primarul  al orașului Sângerei                                        Arcadie COVALIOV  

Cu privire la convocarea şedinţei

Cu privire la convocarea şedinţei

21-02-2020, 12:37

  Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a consiliului orăşenesc Sîngerei.   În temeiul Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.16 , art.32 și 34,  DISPUN:   A convoca şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de 28.02.2020, la ora14.00,în sala de şedinţeaprimăriei (et.4), cu ordinea de zi:   Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Sîngerei, raionul Sîngerei. Raportor: Lucia Baciu, secretarul Consiliului. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privirela executarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2019. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la aprobarea rezultatelor inventarierei bunurilor materiale și casarea bunurilor uzate. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la transmiterea in folosință cu titlu gratuit a echipamentelor speciale I.M.,,Apă-Canal” și I.M. DPGCL. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la transmiterea in gestiune economică Î.M. DP,,Apă-Canal” a rețelelor de apă în limita str. Negruzzi, or. Sîngerei.  Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la transmiterea in gestiune economică Î.M. DP,,Apă-Canal” a rețelelor de apă în limita str. Independenței, or. Sîngerei. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la preluarea în proprietate publică locală a rețelelor de canalizaredin or.Sîngerei, strada C.Țîbîrnă și transmiterea acestora în gestiunea ÎM DP „Apă-Canal”. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la acceptarea preluării cu titlu gratuit a cheltuielilor de reparație capitală a activelor. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la preluarea în proprietate publică locală a investiției conform acordului de grant nr. IFB-F-11482-KfW3 implimentat de IP FISM, în cadrul subroiectului nr.4206. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la alocarea mijloacelor bănești din fondul de rezervă. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Privind modificarea Deciziei nr.__ din      28 .02.2020 ,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură”. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la aprobarea Acordului de înfrățire și cooperare între Primăria orașului Sîngerei, raionul Sîngerei Republica Moldova și Primăria municipiului Sighișoara, județul Mureș, România. Raportor: Arcadie Covaliov, primarul or. Sîngerei. Cu privire la exercitarea temporar a atribuțiilor funcției de administrator a Î.M.DP ,,Apă Canal” Sîngerei de către Valeriu Hmeli. Raportor: Arcadie Covaliov, primarul or. Sîngerei. Cu privire la aprobarea programului de măsuri în cadrulbilunarului ecologic.Raportor: Andrei Cucoș, viceprimar. Cu privire la defrișarea sanitară a arborilor din fîșiile forestiere și stațiile verzi ale Primăriei orașului Sîngerei. Raportor: Andrei Cucoș, viceprimar. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietatepublică și înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP„Agenția Servicii Publice”. Raportor: Ion Borș, specialist superior. Cu privire la privatizarea unor loturi pomicole. Raportor: Ion Borș, specialist superior. Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenului pentru amplasarea obiectivului de infrastructură a agriculturii . Raportor: Ion Borș, specialist superior. Cu privire la expunerea lalicitaţie „cu strigare” a bunurilor imobile. Raportor: Ion Borș, specialist superior. Cu privire la aprobarea dării de seamă funciare la 01.01.2020. Raportor: Ion Borș, specialist superior. Privind modificarea unor decizii „Cu privire la formarea și înregistrarea bunurilor imobile la OCT”. Raportor: Ion Borș, specialist superior. Cu privire la schimbarea destinației bunului imobil. Raportor: Gheorghi Cocieru, arhitect șef. Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului orășenesc Sîngerei pe trimestrul II al anului 2020. Raportor: Lucia Baciu, secretarul Consiliului orășenesc.

Ședința extraordinară

Ședința extraordinară

07-02-2020, 11:59

Ședinţa extraordinară   A convoca şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de     în Sala de şedinţe  a  primăriei (et.4), cu ordinea de zi: 1. Se abrobă raportul privind executarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2019, conform anexei. 2. Contabilul-șef al Primăriei orașului Sîngerei: 2.1 Va intensifica controlul privind încasarea veniturilor în bugetul orașului la fiecare sursă de venit pentru îndeplinirea planului. 2.2 Va intensifica sistematic controlul mijloacelor alocate pentru întreținerea instituțiilor bugetare, respectării disciplinii financiare, cît și modul de organizare a evidenței contabile și dărilor de seamă. 3. Controlul executării se pune în seama comisiei consultative de specialitate buget şi finanţe . Autorul proiectului Eleonora ANDRIUȚĂ Coordonat : Primarul orașului Sîngerei Arcadie COVALIOV Secretarul Consiliului orășenesc Lucia BACIU Jurist Galina AFANASIEV

Ședința consiliului din 30.08.2019

Ședința consiliului din 30.08.2019

28-08-2019, 11:49

Conform Dispoziției primarului interimar al or. Sîngerei nr.135 din 28.08.2019, la data de  30.08.2019, ora 10.00, în sala de şedinţe a  primăriei (et.4)  va avea loc şedinţa extraordinară a consiliului orăşenesc Sîngerei , CU ORDINEA DE ZI: Cu privire la executarea bugetului Primăriei orașulșui Sîngerei pentru simestru unu al anului 2019. Raportor: E.Andriuță, contabil-șef. Privind modificarea Deciziei nr.8/2 din 28.11.2018 ,, Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Sîngerei pentru anul 2019 în a doua lectură”. Raportor:Eleonora Andriuţă, contabil-şef. Cu privire la acordarea indemnizației unice aleșilor locli în legătură cu expirarea mandatului. Raportor: E.Andriuță, contabil-șef. Cu privire la acordarea cu titlu gratuit cîte un metru/stern lemn de foc persoanelor socialment –vulnerabile. Raportor: E.Andriuță, contabil-șef, coratortor:Banaru Ion,responsabil de spațiile verzi. Cu privire la desmnarea candidaților membrilor Consiliului Electoral de Circumscripție de nivelul I, orășenești Sîngerei pentru desfășurarea alegerilor Locale Generale din 20 octombrie 2019.Raportor: Baciu Lucia , scretarul Consiliului orășenesc. Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare. Raportor: Baciu Lucia , scretarul Consiliului orășenesc. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică și înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP„Agenția Servicii Publice”. Raportor: Borș Ion, specialist superior. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectelor private.Raportor: Borș Ion, specialist superior. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălți al cancelariei de Stat cu nr.1304/OT1-749 din 25.07.2019. Raportor: Borș Ion, specialist superior. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat cu nr.1304/OT1 738 din 21.06.2019 Raportor: Borș Ion, specialist superior. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălți al cancelariei de Stat cu nr.1304/OT1-748 din 25.07.2019. Raportor: Borș Ion, specialist superior. Cu privire la aprobarea regimului de lucru a Night Club „Manhatan”.Raportor:R.Cojocaru, primar interimar. Cu privire la privatizarea loturilor pomicole. . Raportor: Borș Ion, specialist superior. Orarul comisiilor de specialitate:              29.08.2019  Orele 1000 -  comisia buget și finanțe, președinte T.Mocanu  Orele 1330 – comisia constricții, președinte V.Roșca  Orele 1600  -comisia socială, președinte L.Hajevschi .  

Ședința consiliului din 21.06.2019

Ședința consiliului din 21.06.2019

21-06-2019, 07:18

ȘEDINȚA CONSILIULUI DIN 21.06.2019   Ordine de zi:   Privind modificarea Deciziei nr.8/2 din 28.11.2018 ,, Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Sîngerei pentru anul 2019 în a doua lectură”. Raportor:        Eleonora Andriuţă, contabil-şef. Privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi de epurare a apelor uzate furnizate de ÎMDP,,Apă-Canal” Sîngerei. Raportor:Mihail Bîrliba, director ÎMDP,,Apă-Canal”. Cu privire la utilizarea profitului net obţinut în anul 2018 de către ÎMDP,,Apă Canal”. Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef. Cu privire la utilizarea profitului net obţinut în anul 2018 de către ÎM ,,Piaţa Comercială Sîngerei”. Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef. Cu privire la utilizarea profitului net obţinut în anul 2018 de către ÎM ,,Termogrup servicii”. Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef. Cu privire la instituirea comisiei privind atribuirea prin concurs a serviciilor regulate de transport rutier pe teritoriul oraşului Sîngerei. Raportor: Afanasiev Galina, jurist. Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a UAT Sîngerei. Raportor: Ion Borş, specialist superior. Cu privire la privatizarea unor loturi pomicole. Raportor: Ion Borş, specialist superior. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică şi înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP,,Agenţia Servicii Publice”. Raportor: Ion Borş, specialist superior. Cu privire la includerea terenurilorÎntovărăşirii Pomicole ,,Merişor” în intravilanul localităţii oraşului Sîngerei. Raportor:Ion Borş, specialist superior. Cu privire la atribuirea denumirii unei noi străzi din oraşul Sîngerei. Raportor: Ion Borş, specialist superior. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă. Raportor:        Eleonora Andriuţă, contabil-şef. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat cu nr.1304/OT1 – 530 din 15.05.2019. Raportor: Ion Borş, specialist superior. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat cu nr.1304/OT1 – 531 din 15.05.2019. Raportor: Ion Borş, specialist superior. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat cu nr.1304/OT1 – 532 din 15.05.2019. Raportor: Ion Borş, specialist superior. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat cu nr.1304/OT1 – 401 din 15.04.2019. Raportor: Ion Borş, specialist superior. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat cu nr.1304/OT1 – 402 din 15.04.2019. Raportor: Galina Afanasiev, jurist.   Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului orăşenesc Sîngerei pentru trimestrul III al anului 2019.Raportor: Lucia Baciu, secretarul Consiliului orăşenesc.   Cu privire la expunerea la licitație „cu strigare” a bunurilor imobile. Raportor: Ion Borș, specialist superior.

Ședința ordinară din 04.04.2019

Ședința ordinară din 04.04.2019

03-04-2019, 06:23

Ședința ordinară a consiliului Va avea loc la data de 04.04.2019 în sala de ședințe et. IV.   Ordinea de zi   1. Cu privire la aprobarea Propunerii de subproiect în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată de către Guvernul României, gestionat de către FISM. Raportor: Gheorghe Braşovschi, primarul or. Sîngerei 2. Privind modificarea Deciziei nr.8/2 din 28.11.2018 ,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Sîngerei pentru anul 2019 în a doua lectură”. Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef. 3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă. Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef. 4. Cu privire la casarea bunurilor uzate. Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef. 5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare şi aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea activităţilor culturale dedicate Hramului oraşului Sîngerei (6 mai). Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef. 6. Cu privire la preluarea în proprietate publică locală a reţelelor de canalizare la obiectul Canalizarea sectorului Crama din or. Sîngerei, strada M.Eminescu şi transmiterea acestora în gestiunea ÎM DP ,,Apă-Canal”. Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef. 7. Cu privire la aprobarea programului de măsuri în cadrul bilunarului ecologic. Raportor: Rodica Cojocaru, viceprimar. 8. Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a UAT Sîngerei. Raportor: Ion Borş, specialist superior. 9. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică şi înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP,,Agenţia Servicii Publice”. Raportor: Ion Borş, specialist superior. 10. Cu privire la amplasarea dispozitivului publicitar. Raportor: Ion Borş, specialist superior. 11. Cu privire la privatizarea unor loturi pomicole..Raportor: Ion Borş, specialist. 12. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectelor private. Raportor: Ion Borş, specialist superior.   13. Cu privire la expunere la licitaţie ,,cu strigare ,, a bunurilor imobile. Raportor: Ion Borş, specialist. 14. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitaţiei ,,cu strigare ,, a bunurilor imobile din 17.08.2018 şi 23.10.2018. Raportor: Afanasiev Galina, specialist 15. Cu privire la instituirea gărzii populare. Raportor: Baciu Lucia, secretarul consiliului.

Ședința ordinară din 15.03.2019

Ședința ordinară din 15.03.2019

14-03-2019, 06:11

Ședința ordinară a Consiliului Va avea loc la data de 15.03.2019 orele 14.00 în sala de ședințe.   Cu privire la executarea bugetului Primăriei oraşului Sîngerei pentru anul 2018. Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef. Privind modificarea Deciziei nr.8/12 din 28.11.2018 ,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Sîngerei pentru anul 2019 în a doua lectură. Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef. Cu privire la operarea modificărilor în pct.1.16 şi pct.3 din decizia nr.8/2 din 28.11.2018 ,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Sîngerei pentru anul 2019 în a doua lectură. Raportor:Eleonora Andriuţă,contabil-şef. Cu privire la casarea bunurilor uzate. Raportor:Eleonora Andriuţă,contabil-şef. Cu privire la examenarea notificării Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat cu nr.1307OT-187 din 07.02.2019. Raportor: Lucia Baciu. Cu privire la acordarea ajutorului material unic. Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef Cu privire la majorarea costului reţelelor de canalizare în sectorul ,,Crama” cu suma proiectului de execuţie, planului topografic şi transmiterea lor în gestiune economică I.M. ,,Apă Canal”.Raportor: Eleonora Andriuţă,contabil-şef. Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a UAT Sîngerei.Raportor: Ion Borş, specialist superior. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică şi înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP,,Agenţia Servicii Publice”.Raportor: Ion Borş, specialist superior. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectelor private.Raportor: Ion Borş, specialist superior. Cu privire la amplasarea unui panou informativ.Raportor: Vasile Cucoş, arhitect-şef. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat cu nr. 1307/OT1–204 din 11.02.2019.Raportor:Lucia Baciu, Secretarul Consiliului. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat cu nr.1307/OT1 – 191 din 07.02.2019. Raportor: Lucia Baciu, Secretarul Consiliului. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat cu nr.1307/OT1 – 190 din 07.02.2019. Raportor: Lucia Baciu, Secretarul Consiliului. Cu privire la acceptarea preluării cu titlu gratuit a cheltuielilor şi a unor bunuri. Raportor:Eleonora Andriuţă,contabil-şef. Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe trimestrul II al anului 2019. Raportor: Lucia Baciu, Secretarul Consiliului.      

Ședința ordinară a consililului

Ședința ordinară a consililului

23-11-2018, 12:07

În conformitate cu prevederile art.16 a Legii privind administrația publică locală nr. 436 - XVI din 28.12.2006, se convocă ședința ordinară a Consiliului orășenesc Sîngerei la data de 28 noiembrie 2018, cu începere la ora 14:00, cu următoarea ORDINE DE ZI: 1. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2019 în prima lectură. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef 2.Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2019 în a doua lectură. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef 3.Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2019 pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei.Raportor:E.Andriuță-contabil -șef,coraportor: S.Daraban-specialist. 4.Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019 pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei.Raportor: E.Andriuță- contabil-șef, coraportor: S.Daraban-specialist 5. Privind modificarea Deciziei nr.7/2 din 21.12.2016„Cu privire la    aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2018, în a doua lectura. Raportor: E.Andriuță- contabil-șef 6.Cu privire la scutirea de plata impozitului pe bunurile imobiliare.Raportor:E.Andriuță,contabil-șef, coraportor:E.Cucoș, perceptor fiscal. 7.Cu privire la acordarea ajutorului material unic.Raportor:E.Andriuță, contabil-șef,coraportori: asistenții sociali. 8.Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenurilor a UAT Sîngerei. Raportor:V.Ciobanu, specialist 9. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică și înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP„Agenția Servicii Publice”.Raportor:V.Ciobanu,specialist. 10. Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a statului și UAT de nivelul II-raionul Sîngerei. Raportor: V.Ciobanu. 11.Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectelor private.Raportor: V.Ciobanu,specialist. 12.Cu privire la expunerea la licitație „cu strigare” a bunurilor imobile.Raportor:V.Ciobanu, specialist.  13.Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare.Raportor:V.Ciobanu, specialist.               14.Cu privire la schimbarea destinației bunului imobil.Raportor: V.Cucoș, arhitect-șef .               15.Cu privire la aprobarea deschiderii căii de acces în unitatea comercială.RaportorV.Cucoș, arhitect șef.               16. Cu privire la atribuirea unui lot de teren pentru construcția casei de locuit familiei Cebotaru.Raportor: V.Cucoș, arhitect-șef.               17. Cu privire la aprobarea includerii unei porțiuni de drum public local în Programul Guvernamental „Drumuri Bune 2pentru Moldova”.Raportor: O.Popescu,specialist. 18.Cu privire la privatilazrea unor loturi pomicole.Raportor:V.Ciobanu,specialist 19. Cu privire la construcția anexei la apartament.Raportor:V.Cucoș, arhitect-șef. 20. Cu privire la aprobarea planului de activitate a Consiliului orășenesc Sîngerei pentru trimestrul I al anului 2019.Raportor: L.Baciu. Orarul comisiilor de specialitate:           26.11.2018 Orele 930 -  comisia buget și finanțe, președinte T.Mocanu Orele 1600  - comisia socială, președinte L.Hajevschi .           27.11.2018 Orele 1100  - comisia ecologie, V.Tabarcea Orele 1330 – comisia constricții, președinte V.Roșca Ședințele comisiilor de specialitate  vor avea loc în sala de ședințe, et.IV.    

ANUNȚ DE CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ

ANUNȚ DE CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ

14-09-2018, 12:34

ANUNȚ DE CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ  Conform Dispoziției primarului or.Sîngerei Gheorghe Brașovschi nr.139 din 13.09.2018, la data de  19.09.2018, ora 14.00, în sala de şedinţe a  primăriei (et.4)  va avea loc şedinţa ordinară a consiliului orăşenesc Sîngerei , cu ordinea de zi:             Cu privire la executarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2018 a anului 2018.Raportor:E.Andriuță, contabil-șef. Privind modificarea Deciziei nr.8/2 din 22.12.2017„Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2018 în a doua lectură.Raportor: E.Andriuță, contabil-șef. Cu privire la operarea modificărilor la la decizia Consiliului orășenesc Sîngerei nr.8/2 din 22.12.2017, cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei în a doua lectură, anexanr.13 și anexa nr.17. E.Andriuță, contabil-șef. Cu privire la acordarea ajutorului material unic.Raportor: E.Andriuță, contabil-șef. Cu privire la preluarea în proprietate publică locală,cu titlu gratuit a rețelelor de canalizare și transmiterea lor în gestiune economică ÎM„Apă Canal”.Raportor: E.Andriuță, contabil-șef. Cu privire la aderarea la Programul de reabilitare a perdelelor fosrestiere.Raportor:V.Ciobanu, specialist.Coraportor: I.Banaru. Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică. Raportor:V.Ciobanu, specialist. Cu privire la înregistrarea bunurilor imobile. Raportor:V.Ciobanu, specialist Cu privire la vînzarea –cumpărarea terenului aferent obiectelor private. Raportor:V.Ciobanu, specialist Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică pentru construcția Sediului și Clinicii Academice Medicale în orașul Sîngerei. Raportor:V.Ciobanu, specialist Cu privire la delimitarea prin separare a bunului imobil cu număr cadastral 7401512.026, cu suprafața totală de 0,3114ha. Raportor:V.Ciobanu, specialist Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale „Termogrup servicii„în anul 2018. Raportor:M.Bercea,directorul ÎM„Termogrup servicii”. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației cu strigare din 17.08.2018.Raportor: G.Afanasiev, jurist. Cu privire la aprobarea Planului Strategic de integrare a componentei„Comunitate prietenoasă vîrstnicilor”.Raportor:R.Cojocaru, viceprimar . Cu privire la încuviințarea căsătoriei cu reducerea vîrstei matrimoniale.Raportor:L.Baciu, secretarul consiliului. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului orășenesc Sîngerei pentru trimestrul IV al anului 2018. Raportor:L.Baciu, secretarul consiliului. Cu privire la repararea prejudiciului cauzat de către dna Gubceac Ana, directoarea cr/gr. nr.1. Raportor: G.Afanasiev, jurist.   Secretarul Consiliului orășenesc                                                                             Lucia Baciu     Orarul comisiilor de specialitate:                 17.09.2018     Orele 900 -  comisia buget și finanțe, președinte T.Mocanu   Orele 1100  - comisia ecologie, V.Tabarcea   Orele 1330 – comisia constricții, președinte V.Roșca   Orele 1600  - comisia socială, președinte L.Hajevschi .   Comisile de specialitate vor avea loc în sala de ședințe, et.IV.      

ANUNȚ!

ANUNȚ!

13-07-2018, 13:45

În temeiul Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.16 (1), și art.29 , a dispoziției primarului nr.77 din 10.07.2018 , se convoacă ședința extraordinară a consiliului orășenesc Sîngerei , la data de 17.07.2018, orele 900 , sala de ședințe, cu următoare ordine de zi : Privind modificarea Deciziei nr.8/2 din 22.12.2017„Cu privire la aprobarea bugetului primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2018 în a doua lectură”. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale în cadrul Primăriei orașului Sîngerei . Raportor:E.Andriuță, contabil-șef. Cu privire la privatizarea loturilor pomicole. Raportor:V.Cucoș, arhitect-șef. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casa individuală. Raportor:V.Cucoș, arhitect-șef. Cu privire la expunerea la licitație „cu strigare” a bunurilor imobile . Raportor:V.Cucoș, arhitect-șef. Cu privire la crearea punctului de conducere al Primăriei or.Sîngerei la declanșarea mobilizării. Raportor:A.Bucur,specialist Cu privire la declararea utilității publice de interes local a terenuluicu S=0,0893ha, cod cadastral 7401508.135.Raportor:G.Afanasiev, jurist.  

Cu privire la convocarea şedinţei din data de 29.05.2018

Cu privire la convocarea şedinţei din data de 29.05.2018

27-05-2018, 08:33

  Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a consiliului orăşenesc Sîngerei   În temeiul Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.16 (1),  DISPUN:   A convoca şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de 29.05.2018, la ora  14.00,  în sala de şedinţe  a  primăriei (et.4), cu ordinea de zi: 1.1.Cu privire la atribuirea mandatului de consilier și operarea modificărilor în componența comisiei consultative de specialitate.Raportor: Lucia Baciu, secretarul consiliului orășenesc. 1.2.Privind modificarea Deciziei nr.8/2 din 22.12.2017„Cu privire la aprobarea bugetului primăriei orașului Sîngereipentru anul 2018 în a doua lectură”. Raportor: R.Cojocaru, contabil-șef. 1.3.Cu privire la completarea Regulamentului privind modul de utilizare a fondului de rezervă a primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2017, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Sîngerei nr.8/2 din 22.12.2017. Raportor: R.Cojocar  contabil-șef. 1.4.Cu privire la acordarea ajutorului material unic. Raportor: R.Cojocaru, contabil-șef. 1.5.Cu privire la utilizarea profitului net obținut în anul 2017 de către ÎM„Apă Canal”. Raportor: R.Cojocaru, contabil-șef. Coraportor: M.Bîrliba, directorul ÎM„Apă Canal”. 1.6.Cu privire la utilizarea profitului net obținut în anul 2017 de către ÎM„Piața comercială Sîngerei”. Raportor:R.Cojocaru, contabil-șef. Coraportor: E.Cașcaval, contabil-șef, ÎM„Piața Comercială”. 1.7. Cu privire la utilizarea profitului net obținut în anul 2017 de către ÎM„ TermogrupServicii”.Raportor:R.Cojocaru,contabilșef.Coraportor:M.Bercea, directorul ÎM„Termogrup servicii”. 1.8.Cu privire la aprobarea regimului de lucru a Night Club „Manhattan”. Raportor: Gh. Brașovschi, primar. 1.9.Cu privire la privativarea unor loturi pomicole. Raporor: V.Ciobanu, specialist. 1.10. Cu privire la delimitatea terenurilor proprietate publică. Raporor: V.Ciobanu, specialist. 1.11.Cu privire la inițierea lucrărilor cadastrale. Raporor: V.Ciobanu, specialist.     1.12. Cu privire la formarea bunului imobil prin separare. Raporor: V.Ciobanu,  specialist. 1.13.Cu privire la expunerea prin licitație „cu strigare” a bunurilor imobile”. Raporor: V.Ciobanu, specialist. 1.14.Cu privire la amplasarea panourilor informative în cadrul proiectului „Aleea siguranței” implimentat de către Inspectoratul General al Poliției.Raportor: V.Cucoș, arhitect-șef. 1.15.Cu privire la privatizarea apartamentului. Raportor: V.Cucoș, arhitect-șef. 1.16.Cu privire la schimbarea destinației bunului imobil. Raportor: V.Cucoș, arhitect-șef. 1.17.Cu privire la modificarea deciziei nr.7/26 din 05.12.2012 privind atribuirea loturilor de teren pentru construcția caselor de locuit. Raportor: V.Cucoș, arhitect-șef. 1.18.Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației cu strigare din 28.03.2018.Raportor: G.Afanasiev, jurist 1.19.Cu privire la aprobarea Regulelor de întreținere a animalelor domestice și păsărilor domestice pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei.Raportor: L.Baciu, secretarul consiliului. 1.20.Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului orășenesc Sîngerei pentru trimestrul III al anului 2018. Raportor: L.Baciu, secretarul consiliului. 1.21.Anunțuri, informații și declatații.            2.Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în seama dnei L. Baciu, secretarul consiuliului orăşenesc.        Primarul orașului Sângerei                                                                     Gheorghe BRAȘOVSCHI       Ședința ordinară a Consiliului orășenesc va avea loc pe data de 29.05.2018, orele 14.00. Graficul desfășurării ședințelor consultative de specialitate  28 mai 2018, orele 9.30, sala de ședințe , comisia consultativă de specialitate buget și finanțe. Membri: 1. Mocanu Tudor – președintele comisiei 2. Luca Tatiana – secretarul comisei  3. Nerpii Vasile 4. Bîrsanu Constantin  5. Cucoș Vasile  6. Secrieru Igor 7. Banaru Octavian 28 mai 2018, orele 13.00, sala de ședințe , comisia consultativă de specialitate pentru domeniile economie.  1. Roșca Veaceslav – președintele comisiei   2. Curciuc Elizaveta   3.  Buzovici Victor  4.  Vultur Vadim   5.  Onceanu Viorel   6.  Bolboceanu Ion  7.  Bologan Vasile – secretarul comisiei 28 mai 2018, orele 16.00, sala de ședințe , comisia consultativă de specialitate pentru domeniile economie. 1.Hajevschi Ludmila – președintele comisiei 2.Brînză Lilian 3.Covaliov Arcadie  4.Tutunaru Tudor 5.Slobodzean Veaceslav- secretarul comisiei    

Conform dispoziției primarului nr. 28 din 23.04.2018, pe data de 26 aprilie curent orerle 8 30

Conform dispoziției primarului nr. 28 din 23.04.2018, pe data de 26 aprilie curent orerle 8 30

24-04-2018, 06:03

                   Conform dispoziției primarului nr. 28 din 23.04.2018, pe data de 26 aprilie curent orerle 8 30 . În la în sala de ședințe a primăriei Va, avea loc ședința extraordinară a consiliului orășenesc cu următoarea ordine de zi:   Cu privire la încetarea mandatului dnei Condorachi Maria din funcția de viceprimar al orașului Sîngerei.

Pagina